OGÓLNE WARUNKI
sprzedaży i dostaw

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze Warunki Dostawy i Płatności (w dalszej części „Warunki“) znajdują wyłączne zastosowanie do dostaw, świadczeń i ofert PAVED. Niniejsze warunki stają się częścią składową wszystkich umów sprzedaży i dostawy (w dalszej części „umowa”)i znajdują także zastosowanie do wszystkich przyszłych stosunków handlowych, nawet jeśli nie zostaną ponownie wyraźnie uzgodnione. Niniejsze Warunki obowiązują Kupującego z chwilą złożenia zamówienia. Niniejsze Warunki nie znajdują jednakże zastosowania w przypadku, gdy nasz kontrahent jest konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego. Zastosowanie sprzecznych, odmiennych lub uzupełniających ogólnych warunków Kupującego zostaje niniejszym wyraźnie wyłączone. Wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków oraz zmiany i uzupełnienia umowy zawartej na ich podstawie wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia z naszej strony.

Niniejsze Warunki mają wyłącznie postać elektroniczną i udostępniane są Kupującemu na naszej stronie internetowej (www.paved.pl) w sposób umożliwiający Kupującemu zapoznanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Kupujący w wiadomości e-mail otrzymuje link do aktualnie obowiązujących warunków w momencie otrzymania oferty. Niniejsze Warunki tracą moc z chwilą opublikowania nowych warunków na stronie internetowej www.paved.pl/warunki

W odniesieniu do magazynowania, jak również użytkowania naszych produktów należy przestrzegać naszych aktualnych Informacji Technicznych udostępnionych na stronie internetowej www.paved.pl, jak również zasad BHP, zasad higieny i ogólnie uznanych zasad zdrowego rozsądku.

Przestrzegamy obowiązujących wymogów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych przekazanych nam przez Kupującego w ramach realizacji umowy. W przypadku konieczności przekazania nam przez Kupującego danych osobowych osób trzecich dla wykonania umowy, Kupujący zobowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego względem tych osób zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych jest dostępnych na naszej stronie internetowej www.paved.pl/ochrona-danych-osobowych

( I ) Oferta i zawarcie umowy

1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach i usługach oferowanych przez PAVED mają charakter wyłącznie informacyjny.

2. Umowa zawierana jest na podstawie zamówienia Kupującego. Zamówienie to stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, przy czym Kupujący związany jest złożonym zamówieniem przez okres co najmniej 7 (siedmiu) dni od dnia jego wpływu. Wszelkie umowy zostają zawarte z chwilą wyraźnego pisemnego potwierdzenia przez nas przyjęcia zamówienia lub z chwilą wykonania przez nas dostawy, przy czym w ostatnim przypadku fakturę uznaje się za potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

3. Nasze ustne i pisemne doradztwo dotyczące zastosowania produktów ma - także w odniesieniu do ewentualnych praw ochronnych przysługujących osobom trzecim -charakter niewiążący i nie zwalnia Kupującego od zbadania we własnym zakresie przydatności produktów do zamierzonych celów.

4. PAVED zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych w specyfikacji produktów

( II ). CENY

1. Podane ceny są cenami brutto, do których należy doliczyć ewentualną dopłatę za transport wg warunków określonych w rozdziale ( IV ) pkt.3

2. Za wiążące uznaje się ceny obowiązujące w dniu przyjęcia zamówienia do realizacji określone w potwierdzeniu zamówienia.

3. W przypadku braku odmiennych wyraźnych uzgodnień, ceny sprzedaży oraz wszelkie oferty i obliczenia wyrażone są w PLN.

( III ) zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są jedynie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Zamówienia powinny być składane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Kupującego do składania zamówień.

3. Jeżeli strony nie uzgodniły pisemnie inaczej, zamówienie zostaje uznane za przyjęte do realizacji, jeśli zostanie ono uprzednio pisemnie potwierdzone przez PAVED.

4. PAVED zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji bez podawania przyczyn.

5. Z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia zamówienia lub dostawy od PAVED zostaje zawarta umowa sprzedaży.

6. Jeżeli parametry zawarte w potwierdzeniu zamówienia, tj. specyfikacja zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy są sprzeczne z warunkami określonymi w zamówieniu, obowiązują warunki wg potwierdzenia zamówienia.

7. Kupujący ponosi wobec PAVED odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek bezpodstawnej rezygnacji przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu umowy sprzedaży.

( IV ) Warunki dostawy

1. Dostawa będzie realizowana na podstawie pisemnego zamówienia Kupującego, składanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. PAVED dostarcza zamawiane towary na wskazane w zamówieniu miejsce dostawy, pod warunkiem, że miejsce to zlokalizowane jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Koszty dostawy w wysokości 75 PLN ponosi Kupujący, chyba że Kupującemu przysługuje darmowa dostawa (dla zamówień powyżej 3000 PLN), albo gdy w pisemnej ofercie, w potwierdzeniu zamówienia lub w odrębnych umowach z Kupującym zostało ustalone inaczej.

4. Jeżeli w zamówieniu nie określono jednoznacznie adresu dostawy, przyjmuje się, że dostawa ma zostać zrealizowana na adres siedziby Kupującego.

5. Jeżeli na zlecenie Kupującego, dostawa jest realizowana na adres Odbiorcy innego niż Kupujący, przyjmuje się, że do odbioru dostawy upoważniony jest wskazany w zamówieniu Odbiorca.

6. Jeżeli Kupujący nie zaznaczył pisemnie inaczej, dopuszcza się dostawy częściowe oraz dostawy przed upływem terminu wskazanego w potwierdzeniu zamówienia.

7. Kupujący zobowiązany jest zbadać kompletność dostawy bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru mogące powstać w czasie transportu. W przypadku ich stwierdzenia Kupujący winien zażądać od przewoźnika dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać sporządzenia protokołu szkodowego oraz niezwłocznie –nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki powiadomić pisemnie PAVED o stwierdzonych nieprawidłowościach w dostawie.

8. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia tych egzemplarzy towaru, w której stwierdził uszkodzenia lub towarów niezgodnych z zamówieniem.

9. Korzyści i ciężary związane z towarami, w tym koszty związane z niewłaściwym zabezpieczeniem towarów, a także ryzyko ich uszkodzenia lub utraty przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu lub wskazanemu w zamówieniu Odbiorcy lub przewoźnikowi.

( V ) Warunki płatności

1. Jeżeli PAVED nie określiło pisemnie w ważnej ofercie lub obowiązujących w dniu złożenia zamówienia odrębnych umowach z Kupującym innych warunków płatności, Kupujący jest zobowiązany do dokonania przedpłaty w formie zadatku w wysokości 50% składanego zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od daty przesłania potwierdzenia zamówienia przez PAVED.

2. Kupujący zobowiązany jest do dokonania terminowej zapłaty pozostałej kwoty pomniejszonej o wartość dokonanej przedpłaty na wskazany na fakturze rachunek bankowy. Wskazany na fakturze termin wyrażony jest jako data lub ilość dni liczonych od daty wystawienia faktury przez PAVED.

3. Miejscem spełnienia świadczenia dla płatności jest siedziba banku, w którym prowadzony jest rachunek bankowy wskazany na fakturze. Dniem zapłaty jest dzień uznania naszego rachunku bankowego kwotą przelewu.

4. W przypadku niedokonania przedpłaty w wyznaczonym do tego stosownym terminie, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy. W tym przypadku wszelkie roszczenia Kupującego z tytułu niezrealizowanych dostaw, w tym ewentualne roszczenia odszkodowawcze wygasają.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie Kupujący popada w opóźnienie bez konieczności wykazywania innych przesłanek, w szczególności bez konieczności wcześniejszego wezwania do zapłaty. Na opóźnienie Kupującego nie ma także wpływu ewentualne wezwanie do zapłaty, które nastąpi po terminie wymagalności ceny sprzedaży.

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie wszelkie zobowiązania płatnicze Kupującego wobec PAVED stają się natychmiast wymagalne i jesteśmy uprawnieni do dochodzenia ich zapłaty.

7. Jesteśmy uprawnieni do potrącenia wszelkich wierzytelności przysługujących nam wobec Kupującego z wszelkimi wierzytelnościami przysługującymi Kupującemu wobec nas z tytułu dostaw lub z innego tytułu.

8. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania całkowitej lub częściowej zapłaty za towar.

( VI ) przejście ryzyka

1. O ile nie uzgodniono inaczej, przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru na Kupującego następuje z chwilą wydania towaru Kupującemu, spedytorowi lub przewoźnikowi, w każdym przypadku nie później jednak niż z chwilą opuszczenia naszego zakładu lub magazynu. W przypadku opóźnienia się wysyłki towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego, przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru na Kupującego następuje z chwilą zgłoszenia Kupującemu gotowości towaru do wysyłki.

2. Kupujący zobowiązany jest zbadać każdą dostawę pod kątem wad ilościowych, widocznych i możliwych do wykrycia wad jakościowych oraz zgodności dostarczonych towarów z zamówieniem oraz zobowiązany jest zawiadomić nas na piśmie o ewentualnych wadach/brakach niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od dnia dostawy. O wadach ukrytych Kupujący zobowiązany jest zawiadomić nas na piśmie w terminie 10 dni od dnia wykrycia wady. Ciężar dowodu, iż chodzi o wadę ukrytą ponosi Kupujący. Niedochowanie powyższych terminów reklamacyjnych powoduje utratę uprawnień z tytułu rękojmi w stosunku do danej wady. Podjęcie przez nas kontroli zgłoszonych wad lub działań mających na celu usunięcie wady nie wyklucza możliwości podniesienia przez nas zarzutu nieterminowego lub nieprawidłowego zgłoszenia wady.

( VII ) Warunki gwarancji

1. Gwarantem towarów jest firma PAVED z siedzibą w Szczecinie. Na oferowane towary PAVED udziela Kupującemu gwarancji na okres 24 miesięcy od daty wystawienia faktury sprzedaży. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Gwarancja ograniczona jest wyłącznie do wad fizycznych wynikających zwad materiału i błędów produkcji powstałych przed przekazaniem towaru Kupującemu.

3. Gwarancja obejmuje wyłącznie towary użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania, załączaną przez PAVED do każdego egzemplarza produktu.

4.  PAVED nie odpowiada za skutki nieprawidłowego ( tj. niezgodnego z instrukcją) montażu/demontażu, napraw i użytkowania dostarczonych produktów, w tym dokonywania w/w czynności przez osoby do tego nieuprawnione i/lub nieprzeszkolone zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu ich użytkowania.

5. Gwarancja nie obejmuje: towarów, w których dokonywano zmian lub samodzielnych napraw bez pisemnej zgody PAVED; skutków anomalii pogodowych i niewłaściwego przechowywania; drobnych odchyleń, które nie wpływają na właściwości użytkowe ani wartość produktu.

6. Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z 24miesięcznej gwarancji, PAVED dostarczy użytkownikowi wolny od wad produkt w zamian za produkt wadliwy lub przeprowadzi istotną naprawę produktu objętego niniejszą gwarancją, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo od momentu dostarczenia produktu wolnego od wad lub zwrot użytkownikowi produktu naprawionego. W przypadku napraw, które nie były istotne, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w którym użytkownik nie mógł korzystać z produktu ze względu na wystąpienie wady.

7. Ewentualne zgłoszenia reklamacyjne należy kierować drogą elektroniczną na adres: reklamacje@paved.pl

8. Zgłoszenie powinno zawierać: datę zgłoszenia, dane zgłaszającego, dowód zakupu, rozmiar produktu, opis wady i okoliczności jej wystąpienia, roszczenia względem gwaranta, zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rozpatrywanej reklamacji.

9. PAVED rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji w terminie do30 dni licząc od dnia wpłynięcia zgłoszenia. W przypadku gdy zgłoszenie nie będzie kompletne, bieg rozpatrzenia nastąpi z chwilą uzupełnienia braków. W przypadku uznania roszczeń, PAVED naprawi lub wymieni produkt na wolny od wad w terminie 14 dni, termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności zamówienia niezbędnych materiałów z zagranicy o czym reklamujący zostanie poinformowany.

10. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych i deklarowanych przez PAVED parametrów produktu. Pobrane próbki do badań materiału są zabezpieczane i archiwizowane wraz z dokumentacją reklamacyjną PAVED i nie podlegają zwrotowi.

11. PAVED nie odpowiada za uszkodzenia produktu i szkody powstałe wskutek zużycia wynikającego z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu lub innego naturalnego zużycia.

12. PAVED nie odpowiada za uszkodzenia produktu i szkody powstałe w wyniku jego mechanicznego uszkodzenia nie wynikające bezpośrednio ze zgodnego z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania produktu, w tym spowodowane jego nadmiernym obciążeniem, niewłaściwym składowaniem lub niewłaściwą konserwacją.

13. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

14. Reklamacje z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w terminie przewidzianym w rozdziale (VIII), niniejszych Warunków.

( VIII ) Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wadyfizyczne i prawne

Ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, z wyłączeniem dalej idących roszczeń – z zastrzeżeniem rozdziału (IX) niniejszych Warunków – na następujących zasadach:

Wady fizyczne

1. Nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wygasa z upływem 12miesięcy od dnia wydania towaru Kupującemu. W przypadku wad fizycznych ujawnionych w w/w okresie rękojmi zobowiązujemy się wg własnego wyboru bezpłatnie albo wadę usunąć albo dostarczyć towar wolny od wad, o ile dana wada istniała już przed przejściem ryzyka lub wynikła z przyczyny tkwiącej już poprzednio w sprzedanej rzeczy. Ciężar dowodu w tym zakresie ponosi Kupujący.

2. W przypadku reklamacji Kupujący uprawniony jest wstrzymać płatności jedynie w zakresie odpowiednim do wykrytych wad fizycznych i to pod warunkiem, że reklamacja nie budzi żadnych wątpliwości co do jej zasadności. W przypadku reklamacji bezzasadnych jesteśmy uprawnieni żądać od Kupującego zwrotu poniesionych przez nas kosztów.

3. W pierwszej kolejności Kupujący zobowiązany jest nam umożliwić dokonanie naprawy/wymiany wyznaczając w tym celu na piśmie odpowiedni termin, przy czym za odpowiedni uznaje się termin nie krótszy niż 30dni roboczych. Dla dokonania naprawy/wymiany w zależności od jej zakresu koniecznym może okazać się dłuższy termin, o czym poinformujemy Kupującego. W takim wypadku zamiast wyznaczonego przez Kupującego terminu obowiązuje termin wskazany przez nas. Mamy prawo odmówić usunięcia wad lub dostawy towaru wolnego od wad, jeśli związane jest to z niewspółmiernie wysokimi kosztami. Koszty są niewspółmierne wysokie wówczas, gdy przekraczają 30% wartości rynkowej netto towaru, co do którego zgłoszone zostały roszczenia z tytułu rękojmi.

4.  W przypadku odmowy, o której mowa powyżej w ust. 3 in fine lub w przypadku, gdy naprawa lub dostawa towarów wolnych od wad nie powiedzie się, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w części dotyczącej wadliwego towaru lub do żądania proporcjonalnego obniżenia ceny, przy czym ewentualne dalej idące roszczenia przysługują Kupującemu wyłącznie w zakresie określonym w rozdziale (IX) niniejszych Warunków. W przypadku, gdy Kupujący skutecznie oświadczy, iż korzysta z prawa do obniżenia ceny, wyklucza się prawo do odstąpienia od umowy z powodu tej samej wady. W przypadku wad nieistotnych Kupującemu przysługuje wyłącznie prawo do obniżenia ceny.

5.   Roszczenia Kupującego z tytułu rękojmi wyłączone są w przypadku nieistotnych odchyleń od uzgodnionych cech i właściwości towaru, nieistotnego zmniejszenia przydatności do użytku, naturalnego zużycia oraz szkód powstałych po przejściu ryzyka w wyniku błędnego lub niestarannego użytkowania, nieprzestrzegania zasad higieny, przepisów BHP, nadmiernego obciążenia, czy stosowania niewłaściwych środków czyszczących oraz w wyniku zmian i napraw towaru dokonanych przez Kupującego lub osoby trzecie bez naszej zgody. Jesteśmy uprawnieni do odrzucenia reklamacji, o ile Kupujący na nasze żądanie nie przedstawi nam w terminie 4 tygodni wadliwego towaru, chyba, że przedłożenie tego towaru nie będzie możliwe z uwagi na jego właściwości lub dokonanie montażu.

6. Kosztów związanych z naprawą/wymianą wadliwego towaru, w szczególności kosztów transportu i materiałów nie ponosimy w zakresie, w jakim koszty te ulegają zwiększeniu w związku z tym, że przedmiot dostawy został przeniesiony w inne miejsce niż siedziba Kupującego.

7. Kupującemu nie przysługują wobec nas roszczenia regresowe w zakresie, w jakim Kupujący uzgodnił ze swoim odbiorcą warunki wykraczające poza określone w niniejszych Warunkach ramy naszej odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Dla określenia zakresu roszczeń regresowych odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia powyższego ust. 6.

Wady prawne

8. W przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do wykonania przedmiotu dostawy zgodnie z rysunkami, grafikami, modelami, wzorcami przekazanymi przez Kupującego, Kupujący odpowiada za to, iż w związku z tym nie zostaną naruszone prawa ochronne osób trzecich w kraju przeznaczenia towaru. Poinformujemy Kupującego o znanych nam prawach osób trzecich. Kupujący zobowiązany jest zwolnić nas od roszczeń osób trzecich oraz naprawić szkodę powstałą w związku z tym. W przypadku, gdy osoba trzecia z powołaniem się na przysługujące jej prawo ochronne zabroni nam wykonania lub realizacji dostawy, jesteśmy uprawnieni bez konieczności badania stanu prawnego do wstrzymania prac do czasu wyjaśnienia stanu prawnego przez Kupującego i osobę trzecią. W przypadku, gdy w związku z powstałym opóźnieniem nie można od nas racjonalnie oczekiwać wykonania zamówienia, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy.

9. W przypadku braku odmiennego uzgodnienia zobowiązani jesteśmy dostarczyć towary w stanie wolnym od praw własności przemysłowej lub praw autorskich osób trzecich jedynie w kraju miejsca dostawy. Jeśli używanie dostarczonego przez nas towaru prowadzić będzie do naruszenia praw własności przemysłowej lub praw autorskich, zapewnimy Kupującemu, na nasz koszt, możliwość dalszego używania towaru lub zmodyfikujemy towar w sposób odpowiadający interesom Kupującego, tak, aby wyeliminować naruszenia chronionych praw osób trzecich.

10. Jeżeli okaże się, iż wykonanie powyższych zobowiązań na odpowiednich - z gospodarczego punktu widzenia - warunkach lub w odpowiednim terminie byłoby niemożliwe, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Z powyższych powodów prawo odstąpienia od umowy przysługuje również nam.

11. Ponadto zwolnimy Kupującego od bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych roszczeń osób trzecich, którym przysługują chronione prawa własności przemysłowej lub prawa autorskie.

12. Nasze zobowiązania, określone powyżej w ust. 9 niniejszych Warunków, dotyczące naruszenia praw własności przemysłowej lub praw autorskich, mają - z zastrzeżeniem rozdziału (IX) niniejszych Warunków - charakter katalogu zamkniętego. Zobowiązania powyższe obciążają nas wyłącznie wówczas, gdy spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

14. Reklamacje z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w terminie przewidzianym w rozdziale (VIII), niniejszych Warunków.

  • wada prawna nie będzie spowodowana zastosowaniem się do wskazówek lub szczególnych wytycznych Kupującego, w szczególności wykonaniem zlecenia na podstawie rysunków, grafik, zdjęć, logotypów, znaków towarowych, wzorów przekazanych przez zamawiającego w celu wykonania przedmiotu umowy i
  • naruszenie chronionego prawa nie nastąpiwskutek zmian dostarczonego towaru dokonanych samowolnie przez Kupującego lubjego niezgodnego z umową używania przez Kupującego lub w wyniku innychokoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Kupujący i
  • Kupujący niezwłocznie zawiadomi nas na piśmie o roszczeniach zgłoszonych w związku z naruszeniem praw własności przemysłowej lub praw autorskich i
  • Kupujący będzie nas wspierać w odpowiednim zakresie w obronie przed zgłoszonymi roszczeniami, ewentualnie umożliwi nam podjęcie czynności modyfikujących opisanych w ust. 9 i
  • zapewnione zostaną nam wszelkie środki zmierzające do podjęcia obrony, włącznie z pozasądowymi.

( IX ) odpowiedzialność

1. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie stanowią inaczej, nasza odpowiedzialność opiera się na zasadzie winy i ogranicza się wyłącznie do przypadków winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność ta ogranicza się zawsze do szkód będących normalnym, możliwym do przewidzenia bezpośrednim następstwem naszego działania lub zaniechania, z wyłączeniem utraconych korzyści. W przypadku szkód wyrządzonych z rażącego niedbalstwa nasza odpowiedzialność ograniczana jest kwotowo do wysokości 1000 PLN za dany przypadek szkody.

2. Ograniczenie odpowiedzialności wskazane powyżej w ust. 1 obowiązuje odpowiednio w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych innych niż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności do roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. W pozostałym zakresie jakiekolwiek roszczenia Kupującego wobec nas, w szczególności roszczenia odszkodowawcze lub roszczenia o zwrot nakładów, niezależnie od ich podstawy prawnej, są wyłączone.

4. Powyższe postanowienia nie naruszają przepisów dotyczących ciężaru dowodu.

5. O ile PAVED podlega obowiązkowi informowania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 528/2012) w sprawie produktów biobójczych (BPR), konkretniej - wyrobów poddanych działaniu środków biobójczych (art. 58 BPR), PAVED nie ponosi odpowiedzialności za poprawność oraz kompletność informacji uzyskanych od poddostawców.

( X ) Przedawnienia

Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem ustawowych terminów przedawnienia.

( XI ) tolerancje

1. W odniesieniu do mat i podkładek wykonanych przez PAVED z pianki i mikrogumy porowatej przyjmuje się jako uzgodnione następujące dopuszczalne odchylenia:

Długość, wysokość (grubość), szerokość: ± 2%

2. Dane dotyczące twardości A według Shore`a obejmują dopuszczalne odchylenia ± 3 w przypadku tworzyw termoplastycznych i ± 5 w przypadku elastomerów. Zwyczajowe odchylenia w zakresie rezultatu, wagi, koloru nie uprawniają do reklamacji dostawy.

3. Rysunki, dane dotyczące rozmiaru, wagi, zawarte w naszych listach, informacjach technicznych,, ofertach i potwierdzeniach przyjęcia zamówienia są jedynie miarodajne w przybliżeniu. Odchylenia od rozmiarów, wagi, ilości, jakości są dopuszczalne w ramach zwyczajowych tolerancji lub w ramach odpowiednich norm, za których dotrzymanie nie ponosimy odpowiedzialności.

4. W pozostałym zakresie, o ile nie uzgodniono inaczej lub nie zostało to przez nas wskazane, obowiązują dopuszczalne odchylenia zgodnie z każdorazowo właściwymi technicznymi normami oraz wytycznymi (PN, PN-EN, ISO etc.).

( XII ) Prawa autorskie i własności przemysłowej, formy inarzędzia

1. Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie w odniesieniu do rysunków, wzorów, grafik, modeli i podobnych informacji. Ich udostępnienie osobom trzecim jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu naszej wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody.

2. W każdym przypadku zastrzegamy sobie prawo wyłącznej produkcji artykułów produkowanych na podstawie wykonanych przez nas projektów, rysunków i przy pomocy wykonanych przez nas narzędzi. Przekazywanie tych dokumentów, produktów i narządzi osobom trzecim oraz ich powielanie, wykorzystanie i udostępnianie ich treści osobom trzecim jest zabronione, o ile nie wyrazimy na to wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody. Naruszenie powyższego zakazu powoduje obowiązek naprawienia szkody.

3. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa na wypadek rejestracji patentu lub wzoru użytkowego. Kupujący przejmuje odpowiedzialność za to, iż produkcja i dostawa towarów wykonanych według wskazówek lub materiałów (grafik, zdjęć, znaków towarowych, wzorów) przekazanych przez Kupującego nie narusza chronionych praw osób trzecich. Formy, szablony, narzędzia itp. pozostają w każdym przypadku naszą wyłączną własnością, także wtedy gdy Kupujący obciążany jest ich kosztami.

4.Wprzypadku wykonania lub nabycia przez nas na zlecenie Kupującego modeli, form, narzędzi i innych tego typu urządzeń, obciążamy Kupującego częścią kosztów z tym związanych na podstawie odrębnej faktury. Ponieważ koszty, którymi obciążamy Kupującego nie pokrywają naszych nakładów poniesionych na projektowanie, wykonanie, lub know-how i konserwację, modele, formy i narzędzia wraz z akcesoriami pozostają naszą własnością. Powyższe obowiązuje także w odniesieniu do ich zmian, modeli i narzędzi zapasowych oraz dalszych form. Koszty narzędzi i form, powiększone o należny podatek VAT, płatne są z chwilą wystawienia faktury. Nie jesteśmy zobowiązani do dalszego przechowywania modeli, form, narzędzi itp., o ile od ostatniej dostawy towarów produkowanych przy ich pomocy upłynęły 3 lata.

( XIII ) Właściwość sądu oraz pozostałe postanowienia

1. Sądem właściwym dla wszelkich roszczeń i zobowiązań Stron, w tym także dla wierzytelności z weksli i czeków, niezależnie od miejsca zapłaty, jest właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie. Niezależnie od powyższego jesteśmy uprawnieni do wniesienia powództwa przed sąd siedziby/miejsca zamieszkania Kupującego.

2. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, przelew praw i obowiązków Kupującego wynikających z umów zawartych na podstawie niniejszych Warunków jest wyłączony.

3. Dla zachowania formy pisemnej wystarczającym jest także wysłanie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. W przypadku, gdy Kupujący wstrzyma płatności lub w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Kupującego lub przeprowadzenia wobec niego postępowania naprawczego, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy w niewykonanej części.

4. Właściwym prawem jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wyłącza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11.04.1980 o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

zapytanie ofertowe

Twoja wiadomość
została wysłana

Dziękujemy za złożenie zapytania. Odpowiedź otrzymasz następnego dnia roboczego.

W sprawach pilnych, prosimy o kontakt pod numerem: +48 509 634 885

Dziękujemy, zespół


Na zdjęciu logotyp firmy PAVED - logo zaprojektowane przez Łukasza Jabłońskiego w 2020 r.

PAVED - to firma produkująca personalizowane i antybakteryjne maty i podkładki na biurka przeznaczone dla firm, instytucji publicznych, hoteli czy restauracji. Wszystkie podkładki i maty wykonywane są na zamówienie. Produkt Polski.
Uuups. Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie